Tur­būt gal­vo­jat kam džiovinti pomidorus, kai ju yra prekybos centruose? Turint daug pomi­dorų ir mėgs­tant džio­vin­tus pomi­do­rus šis būdas yra labai labai tin­ka­mas. Džio­vinti pomi­do­rai kon­ser­vuoti alie­juje gali lai­ky­tis ilgai. Turė­sit ska­nių pomi­dorų net ir žiemą. Juos virtuvėje galima panaudoti vie­nus, užsi­dėti ant skre­bu­čio, val­gyti su maka­ro­nais, daryti salo­tas.

Kaip džiovinti pomidorus orkaitėje ir džiovyklėje?

Norint tinkamai išdžiovinti pomidorus, mums reikės šviežių gerai prinokusių pomidorų, peilio, pjaustymo lentos, rankšluosčio, kiaurasamčio, daržovių džiovintuvo arba orkaitės.

Pomidorų Džio­vi­ni­mas

Nuplau­nam pomi­do­rus ir palie­kam juos nudžiūti. Sau­sus pomi­do­rus supjaus­tome vidu­ti­nio dydžio skil­te­lė­mis (jei pomi­do­ras labai mažas – dali­name jį į dvi dalis, jei dides­nis – į dau­giau). Skil­te­les dedam į skardą, prieš tai ją iškloję kepimo popie­riumi. Pomi­do­rus pabars­tome druska (drus­kos tiek, kiek beriame pomi­do­rus val­gy­dami žalius), prie­sko­ni­nė­mis žole­lė­mis. Skardą (arba kelias) pašau­name į orkaitę, nusta­tome maž­daug 60–70 laips­nių tem­pe­ra­tūrą, pra­ve­riame orkai­tės dure­les ir taip palie­kame pomi­do­rus 8–10 valandų, pvz. nakčiai.

Džiovintų pomidorų Kon­ser­va­vi­mas

Džiovintų pomidorų Kon­ser­va­vi­mas
Sudžio­vin­tus pomi­do­rus jau turime. Paimame nedi­delį puodą ir jame užver­dame balto vyno actą (turėtų tikti ir papras­tas actas su tru­pu­čiu van­dens). Kai actas užverda į jį nedi­de­lė­mis por­cijomis nar­di­name džio­vin­tus pomi­do­rus. Acte pomi­do­rus palai­kome tik keletą sekun­džių ir ištraukę dedame tie­siai į išplautą švarų stiklainį.

Nuluptą čes­naką taip pat panar­di­name į actą ir dedame į stik­lainį kartu su pomi­do­rais. Sudėję viską į stik­lai­nius į juos pilame aly­vuo­gių aliejų. Alie­jus turėtų apsemti pomi­do­rus, kuriuos dar tru­putį paspau­džiame, kad neliktų oro tarpų. Kai vis­kas pada­ryta, belieka stik­lai­nius su visu turi­niu paste­ri­zuoti. Tru­putį pri­sukę dang­te­lius dedame stik­lai­nius į ver­dantį puode van­denį ir pavi­ri­nam 15 minu­čių. Belieka gerai pri­sukti dang­te­lius ir palau­kus bent mėnesį ragauti gur­ma­niš­kus pomidorus.